CONTACT US

制造商: 大雄制药 CGBIO

总部

首尔市永登浦区仙游路9街10号,文来SK V1中心405号.

CONTACT US

Email : mail@fillyourskin.com    Whatsapp : +82 1024350299    Wechat : fillyourskin_CH      Line : fillyourskin_global

欢迎初次访问者通过电子邮件或添加以上联系方式咨询.

EXCLUSIVE TREATMENT FOR YOU

芙洛丽丝真的是令人惊艳的产品, 我对施术的结果非常满意, 周围的人总是称赞我的脸看起来立体了很多, 我准备给身边的朋友们推荐, 真的要体验一下芙洛丽丝带来自信。

– Jonathan Ramsen Jordan